THE VILLAGE AND RURAL SPIRITUALITY
between tradition and modernity
May, 6-8, 2019

CULTURE AND RURAL SPIRITUALITY: CONVERTING, TRANSFORMING, ADAPTING

To some people there seems to be almost no difference any more between rural and urban areas. The internet seems to have levelled everything. And yet, we believe that, in order to restore true spirituality, in its concrete forms, we need to return to the rural spirituality. It is this spirituality which created the village culture, and not the other way round. Village culture and spirituality used to live in perfect sinergy.

This panel aims to look at:

 

          the village as a topos of sacred culture;

          the villager in his Christian sapiential tradition;

          the Christian tradition in village traditions – a lived doctrine;

          landmarks of a model for redeeming the European identity at the beginning of the 3rd millenium;

          the rural topos between the sacred and the profane;

          the village as an axis mundi of the interaction between God and man;

          the debasement of the village through multimedia systems at the beginning of this millenium, and the need to restore its Christian axiology;

 Obviously, there may be other topics which the research of this panel may follow. We believe there are many things to be said in respect to rural theology or to the Christian sapiential tradition of the village.

 

CULTURA ŞI SPIRITUALITATEA RURALĂ: CONVERTIRI, TRANSFORMĂRI, ADAPTĂRI

 

Pentru unii, aproape că nu mai există nicio deosebire între spațiul rural și cel urban. Internetul a nivelat totul. Și totuși, considerăm că pentru a reveni la adevărata spiritualitate, la un concret al ei, avem nevoie de reîntoarcerea la spiritualitatea rurală. Această spiritualitate a creat cultura satului, și nu invers. Cultura și spiritualitatea satului au format o sinergie perfectă.

Panelul acesta urmărește câteva teme specifice:

  • analiza satului ca topos al culturii sacre
  • săteanul în sapiențialitatea lui creștină
  • tradiția creștină în tradițiile satului – o doctrină trăită
  • repere pentru modelul regăsirii europeanului la început de mileniu
  • toposul rural între sacru și profan
  • satul ca un axis mundi al interferenței dintre Dumnezeu și om
  • pervertirea satului prin sistemele multimedia la început de mileniu și nevoia de a restabili axiologia lui creștină

Evident că pot fi și alte teme urmărite în această cercetare de panel. Considerăm că există multe de spus pe marginea teologiei rurale sau a sapiențialității creștine sătești.