PASTORATION AND MISSION IN DIASPORA
Alba Iulia
May, 17-18, 2021

HOME IN THE DIASPORA: THE ROMANIAN ORTHODOXY ABROAD AS AN IDENTITY LANDMARK AND MISSIONARY VOCATION

This panel aims at recovering micro-monographically, but not only, pastoral-misionare models of the Orthodox communities in the diaspora, which prove to be an intelligent and fruitful formula whereby the Church has adapted her mission to new “times”, but also to new territories.

Giving witness for the beauty of Orthodoxy, the parish in the diaspora is manifesting its profound missionary vocation within a pluriconfessional and multicultural space, where the encounter between cultures and faiths is meant to generate dialogue and collaboration.

However, to the same extent or maybe even more, the parish in the diaspora also testifies for the value of the Romanian spirituality, by cultivating not only the Christian virtues, but also the Romanian language and traditions, thus becoming the best defined space of identy outside of country borders.

By emphasizing the idea of spiritual unity and national unity alike, the Church manages to gather the Romanians in the diaspora around the altars, offering them not only spiritual guidance, but also landmarks of linguistic, ethnical and cultural identity, thus becoming a true buttress of national conscience and identity.

This panel is meant as a platform for the ISSTA 2021 scientific materials which should reiterate recent paths, and even courses of a still unfolding history, of conservation of a spiritual and national ethos, despite of all negative prognoses offered by the secularist “trend” nowadays. And if we think that, on the one hand, this effort of preserving Orthodoxy and Romanian-ness abroad tends to turn even into an of promoting them, and that, on the other hand, all these are occurring far from home, from the spiritual and cultural matrix capable of providing the necessary resorts for “triumph of thought”, we cannot but admire the diligence of those who endeavor and rest assured that the divine Providence is working wonderfully in the Church through its servants and faithful!

ACASĂ ÎN DIASPORA: ORTODOXIA ROMÂNEASCĂ DE DINCOLO CA REPER IDENTITAR ȘI VOCAȚIE MISIONARĂ

Panelul își propune să recupereze micro-monografic, dar nu numai, modele pastoral-misionare ale comunităților ortodoxe din diaspora, care se dovedesc a fi o formulă inteligentă și fecundă de adaptare a misiunii Bisericii în „vremuri”, dar și în spații noi.

Dând mărturie despre frumusețea Ortodoxiei, parohia din diaspora își manifestă profunda vocație misionară într-un spațiu pluriconfesional și multicultural, în care întâlnirea dintre culturi şi credinţe are menirea de a fi generatoare de dialog și colaborare.

În aceeași măsură însă, sau poate chiar mai mult, parohia diasporei dă mărturie și despre valoarea spiritualității românești, cultivând nu doar virtuțile creștine, ci și limba și tradițiile românești și devenind, astfel, cel mai bine definit spațiu identitar din afara granițelor țării.

Accentuând deopotrivă ideea unității spirituale și a celei naționale, Biserica reușește să-i adune pe românii din diaspora în jurul altarelor, oferindu-le nu doar repere spirituale, ci și identitare, de limbă și etnie, devenind astfel un veritabil contrafort de conștiință și identitate națională.

Panelul de față se dorește a fi o platformă pentru materialele științifice ISSTA 2021 care să reitereze parcursuri recente, chiar de istorie în derulare, de conservare a unui ethos spiritual și național, în ciuda tuturor pronosticurilor negative oferite de „trendul” secularist al zilei. Iar dacă ne gândim că, pe de o parte, acest efort de conservare a Ortodoxiei și Românității peste granițe tinde să se transforme chiar în avânt de promovare, iar, pe de altă parte, că toate acestea se petrec departe de țară, de matricea spirituală și culturală capabilă să ofere resorturile necesare „biruinței gândului”, nu putem decât să admirăm sârguința nevoitorilor și să ne încredințăm că Pronia dumnezeiască lucrează minunat în Biserică prin slujitorii și credincioșii Săi!