THEOLOGY AND MEDICINE
The Bioethical and Therapeutic Dimensions of Faith and Science
Alba Iulia
May, 13-15, 2024

Educating Young People: between the Sacred and the Secular

The differences between the fundamental concepts proposed by the contemporary school and theology for the education of youth tend to become ever harder to reconcile. The appeal to the history of pedagogy sustains not only the idea of ​​a constant presence of religious values ​​in education (as during the Renaissance or the Enlightenment era), but also an explicit involvement of theologians in the establishment of modern pedagogy. On the other hand, the history of religions highlights the idea that no religion has survived without a solid education system but also the way in which the religious values marked the development of human communities. The current period, marked by the brutal and radical separation of the secular and religious education, asks theology numerous and difficult questions regarding the consequences of losing Christian roots by our educational systems, and about the need for a constructive dialogue with the Sciences present in today’s curricula… All these can be opportunities of renewing the message of the Gospel in the context of understanding and living of faith by today’s society, family and especially by the youth of the digital age.

[Educaţia tinerilor – între laic şi religios]

Diferențele privind conceptele fundamentale pe care școala contemporană şi teologia le propun pentru formarea tinerilor tind să devină din ce în ce mai greu de conciliat. Recursul la istoria pedagogiei susține nu doar ideea unei prezențe constante a valorilor religioase în procesul educațional, inclusiv perioade istorice precum Renașterea sau Iluminismul, ci şi o implicare explicită în edificarea pedagogiei moderne a personalităților cu preocupări teologice. Totodată, istoria religiilor pune în lumină deopotrivă faptul că fără un sistem educațional corespunzător un nicio religie nu poate supraviețui, cât şi modul în care valorile religioase au marcat permanent dezvoltarea comunităților umane. Perioada contemporană, marcată de încercarea de separare brutală şi radicală a educaţiei laice de domeniul religios, pune în faţa teologiei numeroase şi dificile întrebări în ceea ce priveşte consecinţele pierderii rădăcinilor creştine ale sistemelor de învăţământ, nevoia unui dialog constructiv cu domeniile ştiinţei legate de disciplinele din planurile de învăţământ, posibilităţile de actualizare a mesajului evanghelic în raport cu modul de înţelegere şi trăire a credinţei de către societatea, familia şi mai ales tinerii din generația digitală.