PASTORATION AND MISSION IN DIASPORA
Alba Iulia
May, 17-18, 2021

PASTORATION ABROAD: MISSIONARY VOCATION AND IDENTITY

The various types of migration, and the increasing communities in the diaspora, are leading towards a new perception of the pastoral-missionary reality. This panel aimes at showing that the world is today in a permanent and rapid change, and is also challenging Orthodox theology to a serious debate on the challenges within the diasporal communities, but also on the Christian identity and its relevance to the postmodern world. In the thinking process of a global community, topics related to the communities in the Orthodox diaspora, including the religious identity, are never exhausted. There has been little research so far on this phenomenon and on the experiences in the Orthodox diaspora. The proceedings of this panel are proposing a debate on the situation of the jurisdictions of national sees in the context of multi-ethnical Orthodox communities in the diaspora, whose organization and functioning are characterized, on the one hand, by the affirmation of an autochtonous / local Orthodoxy, and on the other hand, by a tendency to preserve an ethnical perception of Orthodoxy, with nationalist tendencies.

PASTORAȚIA PESTE  HOTARE: IDENTITATE ȘI  VOCAȚIE  MISIONARĂ

Diferitele tipuri de migrație și creșterea comunităților diasporale conduc spre o nouă percepție a realității pastoral-misionare. Panelul de față intenționează să arate că lumea actuală se află într-o permanentă și rapidă schimbare și, de asemenea, provoacă teologia ortodoxă la o dezbatere serioasă asupra provocărilor din cadrul comunităților diasporale, dar și asupra identității creștine și a relevanței ei pentru lumea postmodernă. În procesul de gândire a unei comunități globale, temele legate de comunitățile din diaspora ortodoxă, inclusiv a identității religioase, nu se epuizează niciodată. Până în prezent a fost puțin cercetat fenomenul și experiențele din diaspora ortodoxă. Lucrările acestui panel propun spre dezbatere situația jurisdicțiilor eparhiale naționale în contextul comunităților ortodoxe multi-etnice din Diaspora, a căror organizare și funcționare sunt caracterizate, pe de-o parte, prin afirmarea unei ortodoxii autohtone/locale, iar, pe de altă parte, prin tendința de conservare a unei percepții etnice a ortodoxiei, cu tendințe naționaliste.