THEOLOGY AND MEDICINE
The Bioethical and Therapeutic Dimensions of Faith and Science
Alba Iulia
May, 13-15, 2024

ICONIC ANTHROPOLOGY

The current religious and socio-cultural context, defined by a major conflict of anthropologies, brings the relevance of iconic anthropology back to the forefront. The identity of the person who is iconi(ci)zed by a unique humanity, but differentiated through gender specificity – man and woman –, is highlighted, above all, in the restauration of The First Adam by The Latter Adam, by the triumph over the Fall from Paradise, understood as a failure of natural liberty. The mirroring of anthropological dynamism, from imago Dei to similitudo Dei, represents the answer of a humanity sacramentally and Christologically restored, in an Ecclesial environment. Man is not a mere biological entity, nor is he a mere cultural construction, nor a social product, but the iconic work of Him Who is Himself the Icon of the unseen God.

Participants to this panel have the opportunity to approach multiple topics, such as: theological anthropology Biblical and Patristic orientation, man from a philosophical perspective, human rights, Biblical moral doctrine, rational and responsible management of the Creation, rejection of xenophobia, chauvinism, discrimination on grounds pertaining to race, ethnicity or social class, etc.

[ANTROPOLOGIA ICONICĂ]

Contextul religios și socio-cultural actual, caracterizat de un conflict major al antropologiilor, readuce în prim plan importanţa antropologiei iconice. Identitatea celui iconi(ci)zat prin umanitate unică, dar diferenţiat prin specificitatea de gen – bărbat şi femeie –, se remarcă mai cu seamă în restaurarea lui Adam cel dintâi prin Adam cel de pe urmă, prin biruinţa asupra căderii paradisiace, înţeleasă ca eşec al libertăţii naturale. Oglindirea dinamismului antropologic de la imago Dei la similitudo Dei reprezintă răspunsul umanităţii restaurate sacramental-hristologic, în ambianţa eclesială. Omul nu este o simplă entitate biologică, nici o simplă construcţie culturală, nici un produs social, ci opera iconică a Celui Care este El Însuşi icoană a Dumnezeului Celui nevăzut. Participanţii la acest panel au posibilitatea abordării unor teme multiple, precum: antropologia theologică de orientare biblic-patristică, omul din perspectivă filosofică, drepturile omului, doctrina morală biblică, gestionarea raţională şi responsabilă a creaţiei, respingerea xenofobiei, şovinismului, discriminării de rasă, etnie, clasă socială etc.

The picture above (”The Scream”/”Angoasa”) belongs to Edvard Munch