THEOLOGY AND MEDICINE
The Bioethical and Therapeutic Dimensions of Faith and Science
Alba Iulia
May, 13-15, 2024

ICONIC FIGURES OF MARTYRDOM IN COMMUNIST PRISONS

From the ”outer” darkness to dungeon enlightening, or from the disfigured physiognomy of the torturer to the transfigured visage of the prisoner

Through communism, the twentieth century witnessed a recurrence of the anti-Christian sentiment and of religious persecutions. The repressive policies of communist regimes generated both adaptation and resistance from the Church, both individually and institutionally.

While communist anti-religious repression recalled the zeal of anti-Christian persecutions of Antiquity, political executions and political incarceration in communist prisons registered contemporary experiences of sainthood. The violence of political repression, confronted with the full commitment to Christian life, gave birth to new pages of martyrdom in the history of Christianity.

Romania experienced a rather personalized adaptation of the Soviet anti-religious model. The anti-Christian dimension was disguised under an ideological discourse. Prisoners were not incarcerated for religious reasons (in a state that claimed to guarantee the freedom of the Church), but for political reasons: they were ‘enemies of the people’.

The panel approaches the issue of repression against faith in communist Romania, by focusing on several directions of analysis: iconic figures of anti-communist resistance, the ideological grounds of repression, the anti-Christian dimension of communist ideology and communist repression, the ‘accommodation’ of the Church to the new political realities.

[FIGURI ICONICE ALE MARTIRAJULUI ÎN ÎNCHISORILE COMUNISTE – de la întunericul cel din „afară”, la lumina temniței sau de la fizionomia desfigurată a torționarului la chipul transfigurat al deținutului]

Secolul XX a cunoscut, prin comunism, o recurență a sentimentului anti-creștin și a persecuțiilor religioase. Politicile represive comuniste au generat deopotrivă adaptare și rezistență din partea Bisericii, atât individual cât și instituțional.

În vreme ce represiunea religioasă comunistă amintește de zelul persecuțiilor împotriva creștinilor din vremea Antichității, execuțiile politice și detenția în închisorile secolului XX înregistrează experiențe contemporane ale sfințeniei. Duritatea represiunii politice, confruntată cu asumarea deplină a unei vieți creștine, a creat noi pagini de martiraj în istoria creștinismului.

Spațiul românesc a cunoscut o adaptare personalizată a modelului anti-religios sovietic, îmbrăcând dimensiunea anti-creștină într-o haină ideologică: condamnații nu erau încarcerați pentru motive religioase (într-un stat care, aparent, garanta libertatea Bisericii), ci pentru motive politice: erau „dușmani ai poporului”.

Panelul își propune să abordeze problematica represiunii împotriva credinței în România comunistă, focalizându-se asupra câtorva direcții de analiză: figuri iconice ale rezistenței împotriva comunismului; fundamentele ideologice ale represiunii; dimensiunea anti-creștină a ideologiei și represiunii comuniste; „acomodarea” Bisericii la noile realități politice.

The picture above represents the ossuary in the Monastery ”Elevation of the Holy Cross”, Aiud (Osuarul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci”, Aiud)